(វីដេអូ)៖ នាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្ម នៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយពីនីតិវិធី និងវិធានបច្ចេកទេស នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម