(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ផ្លាកសញ្ញាថ្មីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ