(វីដេអូ)៖ សហគមន៍ផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ និងអ្នកប្រមូលទិញសម្រាប់ចែកចាយបន្ត បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវ ជំរុញគុណភាពស្រូវអង្ករកម្ពុជា សម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញ