ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំគណៈអភិបាល ទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត ត្រូវជំរុញមន្ទីរសុខាភិបាល ឱ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀត ក្នុងការជួយសង្គ្រោះ ពិនិត្យ ថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺកូវីដ-១៩ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ និងហានិភ័យផ្សេងៗ ក្នុងអំឡុងពេល នៃការឈប់សម្រាក ថ្ងៃទី១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០