កម្ពុជាគ្រោងចំណាយថវិកាជាង៩០០លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ