ទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលតានតឹង ខណៈដែលករណីឆ្លងកូវីដ១៩កើនឡើង