ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់ពីវិធានការណ៍បង្ការការចម្លងជំងឺកូវីដ១៩