ចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 លើលោកកើនដល់ជាង ២០.៧លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៧៥ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយជាង ១៣.៦លាននាក់