សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៣នាក់ និងករណីវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ថ្មី ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពី ករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ០៣នាក់ និងករណីវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ថ្មី ០៤នាក់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០