គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយល់បល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារខេត្តព្រះសីហនុបានចុះតាមដានស្ត្រី​និងកុមារពីជីវភាព និងការសិក្សាតាមអនឡាញ