រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានផ្សព្វផ្សាយពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងទប់ស្កាត់រីករាលដាលជំងឺកូវីត១៩