ខេត្តព្រៃវែងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ជេកទេសផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទប្រចាំត្រីមាសទ២ ឆ្នាំ២០២០