បទអត្ថាធិប្បាយ៖ គុណតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លានៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ គុណតម្លៃដ៏ថ្លៃថ្លានៃសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា