វៀតណាម ករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ កើនដល់៨៤៧នាក់ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់កើនដល់១៣នាក់