សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេងគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម ជាស្ថាប័នឯករាជ្យត្រូវឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិត មិនញញើត និងមិនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធណាមួយឡើយ