លោកពូទីនអះអាងថា កូនស្រីម្នាក់របស់លោកក៏បានចូលរួមក្នុងការធ្វើតេស្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដែរ