បុរសខ្លាំងហ្វីលីពីនស្ម័គ្រចិត្ដធ្វើជាអ្នកសាកល្បងវ៉ាក់សាំងCOVID-19របស់រុស្សុី និងត្រៀមខ្លួនទទួលវ៉ាក់សាំងដោយមិនគិតថ្លៃ!