រដ្ឋមន្រ្ដីសុខាភិបាល ប្រកាសមិនបន្ធូរដៃក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ទ្បើយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲឆ្លងចូលសហគមន៍