កម្ពុជា- ថៃបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស សម្រាប់ទៅបម្រើការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបន្សាបអ្នកញៀនថ្នាំក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុដែលគ្រោងដាក់ឲដំណើរការនៅខែវិចិ្ឆកាខាងមុខនេះ