(វីដេអូ)៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បង្ហាញថា ជន់លេចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ មកពីកត្តា៣សំខាន់ៗ​