(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថា រាល់ការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនៅរាជធានីភ្នំពេញ ​មិនអនុញ្ញាតឲ្យបង់ទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ទេ