អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវមេដឹកនាំពិភពលោកឱ្យពួតដៃគ្នាប្រែក្លាយការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅជាសមរភូមិរួម និងចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជាទំនិញរួមដែលប្រជាជនគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទិសទីអាចទទួលបាន

អត្ថបទ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អំពាវនាវមេដឹកនាំពិភពលោក ឱ្យពួតដៃគ្នាប្រែក្លាយការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ទៅជាសមរភូមិរួម និងចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ជាទំនិញរួមដែលប្រជាជនគ្រប់រូបនៅគ្រប់ទិសទីអាចទទួលបាន។