រដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស ជប៉ុន នឹងអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយះពេល3ថ្ងៃពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហា