ក្រសួងធនធានទឹក ៖ឥទ្ធិពលព្យុះធ្វើឲកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីខ្សោយទៅច្រើន