ហ្វីលីពីនរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជិត៣ពាន់នាក់ និងស្លាប់ថ្មី១៩នាក់