រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រកាសមិនបន្ធូដៃក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងកូវីត១៩ឡើយ