ការផ្ទុះដ៏កក្រើកនៅលីបង់ មនុស្សស្លាប់កើនដល់១៧១នាក់ របួសប្រម៉ាណ១៥០០នាក់