កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលើកទិសដៅការងារអនុវត្តបន្តក្នុងឆ្នាំ២០២០