រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្តដើម្បីពិនិត្យការចុះបញ្ជីជាលក្ខណៈប្រព័ន្ទ