(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ ទីក្រុងល្អ ចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០