(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ កុនខ្ញុំ ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតជាច្រើនតែតារាស្រី អ្នកនាង ឡោម លក្ខិណា នៅតែមានភាពរឹងមាំ តស៊ូ មិនចុះចាញ់ ថែមទាំងកាន់តែមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០