(វីដេអូ)៖ ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ ប៊ែវើរីជីស ផ្តល់ធុងសំរាម១០០ធុង ដល់សាលារៀន ១១ផ្សេងទៀត ក្នុងខណ្ឌដង្កោ