(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បើកសិក្ខាសាលា ពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងបឋម ផែនការមេសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី