វៀតណាម៖ ករណីឆ្លងCOVID-19 កើនដល់៨៤៧នាក់ ក្នុងនោះអ្នកស្លាប់កើនដល់១៣នាក់