សម្ដេចក្រទ្បាហោម ស ខេង៖ កម្ពុជាមានឆន្ទៈ និងការប្ដេជ្ញាចិត្ដខ្ពស់ក្នុងការកែប្រែច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៍សំដៅធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស