(វីដេអូ)៖ ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លើបញ្ហា កូសាំងស៊ីន