(វីដេអូ)៖ ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី លើគោលការណ៍កំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង