(វីដេអូ)៖ ការបំភ្លឺរបស់សម្តេចតេជោ “ហេតុអីមិនបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនទាំងឡាយ តាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស”