(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ លើកឡើងពី មេរៀនពីទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលរបស់ក្រុម លន់ នល់