(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ លើកពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបំពុលព័ត៌មាន ស្តីពី ប្រទេសជិតខាងរំកឹលព្រំដែនចូលក្នុងដីកម្ពុជា