សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយ០១នាក់ និងមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី ករណីជាសះស្បើយ០១នាក់ និងមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥នាក់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០