បទអត្ថាធិប្បាយ៖ទង្វើខុសច្បាប់របស់ រ៉ុង ឈុន ត្រូវតែទទួលការផ្តន្ទាទោស

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ទង្វើខុសច្បាប់របស់ រ៉ុង ឈុន ត្រូវតែទទួលការផ្តន្ទាទោស