ក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតសិស្សថ្នាក់ទិ៩ ទី១២គ្រឹះស្ថានសាធារណៈចូលរៀនដំណាក់កាលទី២