អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើពិធីក្រុងពាលីសាងសង់ស្តូបនិមិត្តរូបបរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិ២ធ្នូ