ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសជាសះស្បើយ១ និងរកឃើញ១៥ករណីកូវីដនៅថ្ងៃទី១០ សីហា