សិក្ខាសាលាការពង្រឹងយន្តការអនុវត្តប្រព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារនៅខេត្តតាកែវ