អភិបាលខេត្តកំពត៖ អាជ្ញាធរត្រូវឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីបញ្ហាទាក់ទងផ្លូវពិបាកធ្វើដំណើរ