(វីដេអូ)៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី បើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាព​ស្ត្រី នៅខេត្តក្រចេះ