សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាត់បន្ថយកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន មកនៅត្រឹមចំនួនតិចជាង៥០០០នាក់