កម្ពុជានាំចេញម៉ាស់ និងសំភារពេទ្យកើនឡើង១៣០% មានតម្លៃជិត២០០លានដុល្លារ